Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin prekursorları barədə

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 28 iyun tarixli, 960-IIQ
Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların
Siyahıları

I siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr:

1. Allilprodin

2. Alfameprodin

3. Alfametadol

4. Alfa-metilfentanil

5. Alfa-metiltiofentanil

6. Alfaprodin

7. Alfasetilmetadol

8. Anileridin

9. Asetil-alfa-metilfentanil

10. Asetilmetadol

11. Asetorfin

12. Asetildihidrokodein

13. Bezitramid

14. Benzetidin

15. Benzilmorfin

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil

17. Beta-hidroksifentanil

18. Betameprodin

19. Betametadol

20. Betaprodin

21. Betasetilmetadol

22. Dezomorfin

23. Dekstromoramid

24. Dekstropropoksifen

25. Diampromid

26. Dihidroetorfin

27. Dihidromorfin

28. Dimenoksadol

29. Dimepqeptanol

30. Dimetiltiambuten

31. Dioksafetil-butirat

32. Dipipanon

33. Difenoksilat

34. Difenoksin

35. Dietiltiambuten

36. Drotebanol

37. Ekqonin

38. Etilmetiltianbuten

39. Etokseridin

40. Etonitazen

41. Etorfin

42. Fenadokson

43. Fenazosin

44. Fenampromid

45. Fenomorfan

46. Fenoperidin

47. Furetidin

48. Folkodin

49. Heroin

50. Hidrokodon

51. Hidroksipetidin

52. Hidromorfinol

53. Hidromorfon

54. Xaşxaş kütləsinin konsentratı

55. İzometadon

56. Kannabis qətranı, ekstraktı

və cövhəri

57. Ketobemidon

58. Klonitazen

59. Kodoksim

60. Kokain

61. Koka yarpağı

62. Levometorfan

63. Levomoramid

64. Levorfanol

65. Levofenasilmorfan

66. Metadonun aralıq məhsulu

67. Metazosin

68. Metildezorfin

69. Metildihidromorfin

70. 3-metiltiofentanil

71. 3-metilfentanil

72. Metopon

73. Mirofin

74. Moramidin aralıq məhsulu

75. Morferidin

76. Morfinmetobromid

77. Morfin-N-oksid

78. MFPP

79. Nikodikodin

80. Nikokodin

81. Norkodein

82. Nikomorfin

83. Norasetimetadol

84. Norlevorfanol

85. Normetadon

86. Normorfin

87. Norpipanon

88. Oksikodon

89. Oksimorfon

90. PEPAP

91. Petidin

92. Petidinin aralıq məhsulu A

93. Petidinin aralıq məhsulu V

94. Petidinin aralıq məhsulu S

95. Pimipodin

96. Proqeptazin

98. Rasemetorfan

99. Rasemoramid

100. Rasemorfan

101. Remifentanil

102. Tiryək

103. Tebakon

104. AH-7921

105. AM-2201

106. 5F-AKB-48

107. JWH-015

108. JWH-018

109. JWH-122

110. JWH-210

111. Oripavin (3-O-dimetiltebain)

112. UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil)

113. Propiram (N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid).

114. MT-45 (İC-6)

115. Asetilfentanil.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, habelə onların bütün duzlarının və birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr:

1. Amineptin

2. Amfetamin

3. Brolamfetamin DOB

4. DMA

5. DMQP

6. DMT

7. DOET

8. DET

9. Deksamfetamin

10. Dronabinol- Delta-9-tetrahidrokannabinol

11. Etisiklidin FSQ

12. Etriptamin

13. Fenetillin

14. Fenmetrazin

15. Fensiklidin (FSP)

16. Katinon

17. Lizerqid (LSD, LSD-25)

18. Levamfetamin

19. Levometamfetamin

20. MDMA

21. Meskalin

22. 4-metilamironeks

23. 4-MTA

24. Metkatinon

25. MMDA

26. Meklokvalon

27. Metamfetamin

28. Metamfetamin rasemat

29. Metakvalon

30. Metilfenidat

31. N-etil MDA

32. N-hidroksi MDA

33. Paraqeksil

34. PMA

35. Psilosin, Psilotsin

36. Psilosibin

37. Rolisiklidin, (FQP, FSPİ)

38. STP, DOM

39. Sekobarbital

40. Zipeprol

41. TMA

42. Tenamfetamin (MDA)

43. Tenoksiklidin (TSP)

44. Tetrahidrokannabinol izomeri

45. 2 S-B

46. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

47. BZP-N-benzilpiperazin

48. 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

49. 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

50. MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

51. mefedron (4-metilmetkatinon)

52. metilon (beta-keto-MDMA).

53. alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

54. Metoksetamin (MXE)

55. para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

56. para-metil-4-metilaminoreks (4,4-DMAR).

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

II Siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr:

1. Alfentanil

2. Dihidrokodein

3. Etilmorfin

4. Fentanil

5. Kodein və duzları (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

6. Metadon

7. Morfin və duzları

8. Para-fluorofentanil

9. Piritramid

10. Properidin

11. Papaveratum (pantapon, omnopon)

12. Sufentanil

13. Tebain

14. Tilidin

15. Tiofentanil

16. Trimeperidin

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, başqa tərkibdə və onların başqa birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələr:

1. Amobarbital

2. Buprenorfin

3. Butalbital

4. Katin (+) — Norpsevdoefedrin

5. Qlyutetimid

6. Pentazosin

7. Pentobarbital

8. Siklobarbital

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

III siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr:

1. Allobarbital

2. Alprozolam

3. Aminoreks

4. Amfepramon-Dietilpropion

5. Barbital

6. Benzfetamin

7. Bromazepam

8. Brotizolam

9. Butobarbital

10. Delorazepam

11. Diazepam

12. Estazolam

13. Etilamfetamin-N-etilamfetamin

14. Etil loflazepat

15. Etinamat

16. Etxlorvinol

17. Fendimetrazin

18. Fenkamfamin

19. Fenobarbital (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

20. Fenproporeks

21. Fentermin

22. Fludiazepam

23. Flurazepam

24. Flunitrazepam

25. Xlordiazepoksid

26. Kamazepam

27. Ketazolam

28. Kloksazolam

29. Klobazam

30. Klonazepam

31. Klorazepat

32. Klotiazepam

33. Qalazepam

34. Qaloksazolam

35. QOMK

36. Loprazolam

37. Lorazepam

38. Lormetazepam

39. Lefetamin (SPA)

40. Mazindol

41. Medazepam

42. Mezokarb

43. Meprobamat

44. Metilfenobarbital

45. Metiprilon

46. Mefenoreks

47. Midazolam

48. Nimetazepam

49. Nitrazepam

50. Nordazepam

51. Oksazepam

52. Oksazolam

53. Pemolin

54. Pinazepam

55. Pipradrol

56. Pirovaleron

57. Prazepam

58. Sekbutabarbital

59. Temazepam

60. Tetrazepam

61. Triazolam

62. Vinibital

63. Zolpidem

64. Fenazepam.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

IV Siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorlar

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorlar:

1. Antranil turşusu

2. Aseton

3. Erqotamin

4. Efedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

5. Etil efiri

6. Erqometrin

7. Fenilsirkə turşusu

8. Xlorid turşusu

9. İzosafrol

10. Kalium permanqanat

11. Lizergin turşusu

12. Metiletilketon (MEK)

13. Norefedrin

14. N-asetilantranilt turşusu

15. Piperonal

16. Psevdoefedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

17. Piperidin

18. Sirkə turşusunun anhidridi

19. Safrol

20. Sulfat turşusu

21. Toluol

22. 1-Fenil-2-propanon

23. 3,4-metilendioksifenil-2-propanon