Ozondağıdıcı maddələr barədə

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 12 sentyabr tarixli,
203 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu» ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı

Əlavə A

Qrup 1

Maddələrin adı

İşarəsi

Düsturu

XİF ƏN-in kodu

1

2

3

4

Trixlorflüormetan

CFC-11

CCl3F

2903410000

Dixlordiflüormetan

CFC-12

CCl2F2

2903420000

Triflüortrixloretan

CFC-113

C2Cl3F3

2903430000

1.1.2-trixlor-1.2.2-triflüoretan

CFC-113

CCl2FCClF2


1.1.1-trixlor-2.2.2 triflüoretan

CFC-113a

CCl3CF2


Dixlortetraflüoretan

CFC-114

C2Cl2F4

2903441000

1.2 dixlor-1.1.2.2.tetraflüoretan

CFC-114

CClF2CClF2


1.1 dixlor-1.2.2.2 tetraflüoretan

CFC-114a

CCl2FCF3


Xlorpentaflüoretan

CFC-115

CClF2CF3

2903449000

Qrup 2

Bromxlordiflüormetan

Halon-1211

CBrClF2

2903461000

Bromtriflüormetan

Halon-1301

CBrF3

2903462000

1,2-Dibromtetraflüoretan (1,1,2,2-tetraflüor-
1,2-dibrometan,
1,2-dibrom-
1,1,2,2-tetraflüoretan)

Halon-2402

CBrF2CBrF2

2903469000

Qeyd.Monreal Protokolunun çıxardığı qərara əsasən Əlavə A-ya (Qrup 1 və 2) daxil olan bütün ozondağıdıcı maddələrin Azərbaycan Respublikasına idxalı 2006-cı il 1 yanvar tarixindən dayandırılmışdır.


Əlavə B

Qrup 1

Triflüorxlormetan

CFC-13

CF3Cl

2903451000

Flüorpentaxloretan

CFC-111

C2FCl5

2903451500

Diflüortetraxloretan

CFC-112

C2F2Cl4

2903452000

Heptaxlorflüorpropan

CFC-211

C3FCl7

2903452500

Heksaxlordiflüorpropan

CFC-212

C3F2Cl6

2903453000

Pentaxlortriflüorpropan

CFC-213

C3F3Cl5

2903453500

Tetraxlortetraflüorpropan

CFC-214

C3F4Cl4

2903454000

Trixlorpentaflüorpropan

CFC-215

C3F5Cl3

2903454500

Dixlorheksaflüorpropan

CFC-216

C3F6Cl2

2903455000

Xlorheptaflüorpropan

CFC-217

C3F7Cl

2903455500

Qrup 2

Tetraxlormetan

Halon 104

CCl4

2903140000

Qrup 3

Trixloretan (Metilxloroform)

CH3CCl3

2903191000


Əlavə C

Qrup 1

Dixlorflüormetan

HCFC-21

CHFCl2

2903491009

Xlordiflüormetan

HCFC-22

CHF2Cl

2903491001

Xlorflüormetan

HCFC-31

CH2FCl

2903491000

Tetraxloflüoretan

HCFC-121

C2HFCl4

2903491009

Diflüortrixloretan

HCFC-122

C2HF2Cl3

2903491009

Dixlortriflüoretan

2,2-dixlor-1,1,1-triflüoretan

1,2-dixlor-1,1,2-triflüoretan

1,1-dixlor-1,2,2-triflüoretan

HCFC-123

HCFC-123

HCFC-123a

HCFC-123b

C2HF3Cl2

CHCl2CF3

C2HCl2F3

C2HCl2F3

2903491003

Xlortetraflüoretan

2-xlor-1,1,1,2-tetraflüoretan

1-xlor-1,1,2,2-tetraflüoretan

HCFC-124

HCFC-124

HCFC-124a

C2HF4Cl

CHCIFCF3

C2HClF4

2903491004

Dixlordiflüoretan

HCFC-132

C2H2F2Cl2

2903491009

Triflüorxloretan

HCFC-133

C2H2F3Cl

2903491009

Dixlorflüoretan (1-flüor-2,2-dixloretan)
1,1-dixlor-1-flüoroetan

HCFC-141

HCFC-141b

C2H3FCl2

CH3CFCl2

2903491005

Xlordiflüoretan

1-xlor-1,1-diflüoretan

HCFC-142

HCFC-142b

C2H3F2Cl

CH3CF2Cl

2903491006

Xlorflüoretan

HCFC-151

C2H4FCl

2903491000

Flüorheksaxlorpropan

HCFC-221

C3HFCl6

2903491009

Diflüorpentaxlorpropan

HCFC-222

C3HF2Cl5

2903491009

Triflüortetraxlorpropan

HCFC-223

C3HF3Cl4

2903491009

Tetraflüortrixlorpropan

HCFC-224

C3HF4Cl3

2903491009

Pentaflüordixlorpropan

HCFC-225

C3HF5Cl2

2903491008

3,3-dixlor-1,1,1,2,2-pentaflüorpropan

HCFC-225ca

CHCl2CF2CF3


1,3-dixlor-1,1,2,2,3-pentoflüorpropan

HCFC-225cb

CHClFCF2CClF2


Heksaflüorxlorpropan

HCFC-226

C3HF6Cl

2903491009

Flüorpentaxlorpropan

HCFC-231

C3H2FCl5

2903491009

Diflüortetraxlorpropan

HCFC-232

C3H2F2Cl4

2903491009

Triflüortrixlorpropan

HCFC-233

C3H2F3Cl3

2903491009

Tetraflüordixlorpropan

HCFC-234

C3H2F4Cl2

2903491009

Pentaflüorxlorpropan

HCFC-235

C3H2F5Cl

2903491009

Flüortetraxlorpropan

HCFC-241

C3H3FCl4

2903491009

Diflüortrixlorpropan

HCFC-242

C3H3F2Cl3

2903491009

Triflüordixlorpropan

HCFC-243

C3H3F3Cl2

2903491009

Tetraflüorxlorpropan

HCFC-244

C3H3F4Cl

2903491009

Flüortrixlorpropan

HCFC-251

C3H4FCl3

2903491009

Diflüordixlorpropan

HCFC-252

C3H4F2Cl2

2903491009

Triflüorxlorpropan

HCFC-253

C3H4F3Cl

2903491009

Flüordixlorpropan

HCFC-262

C3H5FCl2

2903491009

Diflüorxlorpropan

HCFC-262

C3H5F2Cl

2903491009

Flüorxlorpropan

HCFC-271

C3H6FCl

2903491000

Qrup 2

Flüordibrommetan

HBFC-21B2

CHFBr2

2903493000

Bromdiflüormetan

HBFC-22B1

CHF2Br

2903493000

Flüorbrommetan

HBFC-31B1

CH2FBr

2903493000

Flüortetrabrometan

HBFC-121B4

C2HFBr4

2903493000

Diflüortribrometan

HBFC-123B3

C2HF2Br3

2903493000

Triflüordibrometan

HBFC-123B2

C2HF3Br2

2903493000

Tetraflüorbrometan

HBFC-124B1

C2HF4Br

2903493000

Tribromflüoretan

HBFC-131B3

C2H2FBr3

2903493000

Diflüordibrometan

HBFC-132B2

C2H2F2Br2

2903493000

Triflüobrometan

HBFC-133B1

C2H2F3Br

2903493000

Flüordibrometan

HBFC-141B2

C2H3FBr2

2903493000

Diflüorbrometan

HBFC-142B1

C2H3F2Br

2903493000

Flüorbrometan

HBFC-151B1

C2H4FBr

2903493000

Flüorheksabrompropan

HBFC-221B6

C3HFBr6

2903493000

Diflüorpentabrompropan

HBFC-222B5

C3HF2Br5

2903493000

Triflüortetrabrompropan

HBFC-223B4

C3HF3Br4

2903493000

Tetraflüortribrompropan

HBFC-224B3

C3HF4Br3

2903493000

Pentaflüordibrompropan

HBFC-225B2

C3HF5Br2

2903493000

Heksaflüorbrompropan

HBFC-26B1

C3HF6Br

2903493000

Flüorpentabrompropan

HBFC-231B5

C3H2FBr5

2903493000

Diflüortetrabrompropan

HBFC-232B4

C3H2F2Br4

2903493000

Triflüortribrompropan

HBFC-233B3

C3H2F3Br3

2903493000

Tetraflüordibrompropan

HBFC-234B2

C3H2F4Br2

2903493000

Pentaflüorbrompropan

HBFC-235B1

C3H2F5Br

2903493000

Flüortetrabrompropan

HBFC-241B4

C3H3FBr4

2903493000

Diflüortribrompropan

HBFC-242B3

C3H3F2Br3

2903493000

Triflüordibrompropan

HBFC-243B2

C3H3F3Br2

2903493000

Tetraflüorbrompropan

HBFC-244B1

C3H3F4Br

2903493000

Flüortribrompropan

HBFC-251B3

C3H4FBr3

2903493000

Diflüordibrompropan

HBFC-252B2

C3H4F2Br2

2903493000

Triflüorbrompropan

HBFC-253B1

C3H4F3Br

2903493000

Flüordibrompropan

HBFC-261B2

C3H5FBr2

2903493000

Diflüorbrompropan

HBFC-262B1

C3H5F2Br

2903493000

Flüorbrompropan

HBFC-271B1

C3H6FBr

2903493000


Əlavə E

Qrup 1

Brommetan (metilbromid)

Halon-1011

CH3Br

2903303300