Single Window

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on the application of the "Single window" principle for inspection of goods and vehicles crossing the state border of the Republic of Azerbaijan

The increase of the passage capacity through the state borders is of vital importance considering them being the portion of the Silk Way and North-South transport corridor of the Republic of Azerbaijan.

Therefore, for the purposes of elimination of unnecessary interferences during the inspection of goods and transport means moved though the state border, provision of the favorable climate for performance of import-export operations in line with today's standards, application of the «single window» principle in this sector, I hereby decree:

1. Apply the single window principle during the inspection of goods and transport means moved through the state borders of the Republic of Azerbaijan, commencing January 1, 2009.

2. The authorities of the state body on single window principle during the inspection of the goods and transport means moved through the state borders of the Republic of Azerbaijan shall be assigned to the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan.

3. To set that the inspection of goods and transport means moved through the check points of the state border of the Republic of Azerbaijan including the veterinary, phyto sanitary, hygiene and other certificates of goods, the veterinary, sanitary control over the subject goods on the border is performed by the customs authorities of the Republic of Azerbaijan.

4. The State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan as a single state authority on the single window principle during the inspection of the goods and transport means moved through the state borders of the Republic of Azerbaijan, shall be assigned to implement the following goals:

4.1. Implementation in accordance with procedures of the veterinary law of the forced disinfection of transport means, imported into the Republic of Azerbaijan from countries in which hazardous animal illnesses are registered;

4.2. Provision of information of the relevant territorial state veterinary inspection for the purposes of provision of support of animals imported from other countries and isolated to establish their health conditions;

4.3. Issuance on the border of the Permit forms for transport means performing international automobile transportation and charging of relevant state duties at the size set by the Law of the Republic of Azerbaijan On State Duties.

5. Liquidate the relevant state authority stations established on the border to perform the veterinary, phytosanitary control as well as issuance of the Permit forms to transports performing the international automobile transportation.

6. To assign the State Veterinary and State Phytosanitary Control Services by the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, the Ministry of Transport, Communication and High Technologies of the Republic of Azerbaijan and Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan to perform the mutual data exchange at relevant area with State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan.

7. To assign the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, within one month period:

7.1. To submit to President of the Republic of Azerbaijan the proposals on bringing of relevant legislative acts in compliance with Decree hereby;

7.2. Provide the bringing into compliance of the standard and legal acts of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan and relevant central executive authorities in compliance with this Decree and provide the information relevant to the President of the Republic of Azerbaijan;

7.3. Resolve other issues arising from the Decree hereby.

8. This Decree shall enter into force from the date of Publishing.

Ilham Aliyev,

President of the Republic of Azerbaijan.

Baku, November 11, 2008


About the establishment of the commission

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "Bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi ilə bağlı Komissiyasının yaradılması haqqında

"Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 nömrəli 11 noyabr 2008-ci il tarixli Fərmanının gömrük orqanlarında icrasını təmin etmək məqsədi iləDGK sədrinin əmri ilə 18 noyabr 2008-ci il tarixində Dövlət Gömrük Komitəsində Komissiya yaradılmışdır.Komissiyanın əsas funksiyasıaşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

-qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının uyğunlaşdırılması;

- Dövlət Gömrük Komitəsinin sərhəd gömrük orqanlarının tərkibində dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən mallara baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinin həyata keçirilməsinin təşkili və tələb olunan avadanlıqlar, texniki və digər vasitələr, eləcə də beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə sərhəddə "İcazə” blanklarının verilməsi ilə əlaqədar məsələlərin həlli;

-Komitənin Mərkəzi Laboratoriyasının regional bölmələrinin yaradılması və laboratoriyanın sərhəd gömrük orqanları və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsini həyata keçirmək üçün lokal şəbəkənin yaradılması;

- sərhəd-gömrük buraxılış məntəqələrində "Bir pəncərə” prinsipinin həyata keçirilməsinin texnologiyasının işlənməsi.


"İcazə" blanklarının verilməsi texnoloji sxemi haqqında

Dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində "Bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi ilə bağlı mal və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin nəzarətinin həyata keçirilməsinin və beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə "İcazə" blanklarının verilməsinin ardıcıllığını müəyyən edən Texnoloji sxem haqqında

«Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 noyabr 2008-ci il tarixli, 12 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin 22 dekabr 2009-cu il tarixli 136 saylı əmri ilə Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallar üzərində dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindəki nəzarət orqanlarında müvafiq nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada sənədlər gömrük orqanına təqdim olunur. Bununla əlaqədar, «Dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində «bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi ilə bağlı mal və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin nəzarətinin həyata keçirilməsinin və beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə «icazə» blanklarının verilməsinin ardıcıllığını müəyyən edən müvəqqəti Texnoloji sxem» təsdiq edilmişdir.

Texnoloji sxemdə dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada gömrük, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya karantin nəzarəti və beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə «İcazə» blanklarının verilməsi işlərinin bu məsələlər üzrə məsul olan gömrük əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilməsi göstərilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən ixracı nəzərdə tutulan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilmiş malların təyinat gömrük orqanlarında gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı Gömrük Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi texnoloji sxemdə qeyd edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olan Dəmir yolu, Avtomobil, Hava və Dəniz nəqliyyatı vasitələrində daşınan mallara tətbiq olunan nəzarət növlərinin ardıcıllığının xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

-Daşınmaya dair sənədlərdə baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin nəzarətinə aid edilən mallar olduqda gömrük nəzarətinin keçirilməsi üzrə məsul olan gömrük əməkdaşı aidiyyəti nəzarətin qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə bu sahəyə məsul olan gömrük əməkdaşlarını dəvət edir. Gömrük, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin nəzarəti üzrə məsul olan gömrük əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı müvafiq sertifikatların və digər icazə sənədlərinin mövcudluğu yoxlanılır və bu sahələri tənzimləyən qanunvericilik aktlarından irəli gələn sərhəd nəzarəti üzrə yoxlama və prosedurlar həyata keçirilir. Müəyyən olunan qaydalara uyğun dezinfeksiya tədbirləri aparılır (boş nəqliyyat vasitələri daxil olmaqla).

- Nəzarət növləri üzrə məsul olan gömrük əməkdaşları tərəfindən gətirilən mallara dair qanunvericilikdə müəyyən olunmuş nəzarət tədbirlərini həyata keçirirlər.

- Daşınmaya dair sənədlər qeydiyyatın aparılması, elektron qaydada işlənməsi və nəzərdə tutulduğu halda ödənişlərin tutulması məqsədi ilə «bir pəncərə» prinsipinə uyğun olaraq gömrük rəsmiləşdirilməsi mərkəzinə təqdim edilir.

- Qeydiyyat işlərinin həyata keçirilməsi zamanı müvafiq sənədlərin, o cümlədən nəzarət növləri üzrə yoxlanışı əks etdirən qeydlərin mövcudluğu yoxlanılır, «icazə» blanklarının verilməsi, dövlət rüsumlarının tutulması həyata keçirilir.

- Malların digər gömrük idarələrində rəsmiləşdirilməsi halları nəzərdə tutulduqda digər nəzarət növlərinin tamamlanması məqsədi ilə təyinat gömrük idarəsinə ünvanlanması üzrə qeydiyyat (elektron qeydiyyat daxil olmaqla) aparılır.

- Tranzit keçirilən mallar üzərində yuxarıda qeyd olunan gömrük, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin nəzarəti qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada yoxlama və prosedurlar keçirildikdən sonra aidiyyəti qeydiyyat aparılaraq təyinatı üzrə buraxılır və ya sərhəddə yerləşən çıxış gömrük orqanına ünvanlanır.

"Bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi üzrə video təqdimat

"Bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi üzrə təqdimat

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi haqqında

Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemində elektron rəsmiləşdirmə və nəzarət avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin konsepsiyasının hazırlanması və dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malları və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə" prinsipinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi haqqında

"Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 saylı 11 noyabr 2008-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri gömrük sistemində elektron rəsmiləşdirmə və nəzarət avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yeni konsepsiyasının hazırlanması və dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə” prinsipinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi - "Bir pəncərə-AİS” sisteminin tətbiqi haqqında 04 iyun 2009-cu il tarixində əmr imzalamışdır. Əmr aşağıdakı məsələləri özündə ehtiva edir:

1. Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi və elektron rəsmiləşdirmə və nəzarət avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yeni konsepsiyasının hazırlanması;

2. Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "Bir pəncərə AİS” layihəsinin I mərhələsinin tətbiq edilməsi:

- avtonəqliyyat sərhəd keçid məntəqələri üzrə;
-dəmir yolu, hava və dəniz sərhəd keçid məntəqələri üzrə.

"Bir Pəncərə-AİS" tətbiqinin genişləndirilməsi

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "Bir Pəncərə" avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin pilot variantının tətbiq sahəsinin genişləndirilməsi haqqında

Dövlət Gömrük Komitəsində "Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 saylı 11 noyabr 2008-ci il tarixli Fərmanının icrası ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri gömrük sistemində malların və nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılmış qeydiyyat sisteminin pilot variantının istifadəsinin genişləndirilməsi məqsədilə 12 avqust 2009-cu il tarixində növbəti əmr imzalamışdır. 

Əmr aşağıdakı məsələləri özündə ehtiva edir:
  • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin bütün gömrük idarələrində malların və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatının "Bir pəncərə-AİS” sisteminin pilot variantından istifadə edilməklə aparılması;
  • Mal və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı ilə bağlı kağız formasında istifadə olunan qeydiyyat, nəzarət, hesabat və digər formaların elektron formatda işlənməsi üçün hazırlıq işlərinin aparılması