Terminlər lüğəti

A
 • Azərbaycan malları
 • Akkreditiv
 • Aksiz
 • Antidempinq rüsum
 • Aralıq gömrükxana
B
 • Barter əməliyyatları
 • Boşaltma
 • Buraxılış
D
 • Dempinq
 • Depozit
E
 • Embarqo
F
 • Fiziki şəxs
G
 • Gömrük
 • Gömrükxana - tamojnya (tarixi)
 • Gömrük bəyannaməsi
 • Gömrük brokeri (vasitəçisi)
 • Gömrük ərazisi
 • Gömrük işi
 • Gömrük yığımları
 • Gömrük nəzarəti
 • Gömrük sərhədi
 • Gömrük statistikası
 • Gömrük tədiyyələri (ödənişləri)
 • Gömrük tarifi
H
 • Hüquqi şəxs
İ
 • İqtisadi siyasət
 • İdentifləşdirmə
 • İdentifləşdirmə işarələri (eyniləşdirmə vasitələri)
 • İdxal
 • İdxal vergiləri
 • İrsi əmlak
 • İxrac
K
 • Keyfiyyət sertifikatı
N
 • Nizamnamə
Q
 • Qablaşdırma vasitəsi (qab)
 • Qapalı valyuta
 • Qaçaqmalçılıq
 • Qeyri-rezidentlər
S
 • Sərbəst tədavül
 • Spesifik rüsum
 • Şəxs
T
 • Tamqa (tarixi)
 • Tara
 • Tranzit dövləti
 • Tranzit yüklər
V
 • Valyuta
 • Valyuta məzənnəsi
 • Valyutasız mübadilə
X
 • XİZ
 • XİZ-in administrasiyasi
 • XİZ-in operatoru
 • XİZ-in rezidentləri
Ə
 • Əmlak