Terminlər lüğəti

İ
  • İqtisadi siyasət
  • İdentifləşdirmə
  • İdentifləşdirmə işarələri (eyniləşdirmə vasitələri)
  • İdxal
  • İdxal vergiləri
  • İrsi əmlak
  • İxrac
K
  • Keyfiyyət sertifikatı