Məhdudlaşdırılmış və qadağan edilmiş mallarMülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı

Azərbaycan Respublikasının
2003-cü il 23
dekabr tarixli,
564-IIQ №-li Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

 

Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı

1. Döyüş təyinatlı hərbi texnika.

2. Qanunla dövriyyəsi qadağan edilən silahlar və döyüş sursatı.

3. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının rabitə şəbəkəsi, müdafiə, təhlükəsizlik və asayişi mühafizə ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan rabitə şəbəkələri.

4. Müdafiə, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat, hərbi əks-kəşfiyyat, xüsusi dövlət mühafizə xidməti orqanlarının şəxsi heyətinin xüsusi ləvazimatı və onların istehsalına və işlədilməsinə dair normativ-texniki sənədlər.

5. Hərbi səfərbərlik təyinatlı əmlak.

6. Dövlət kəmiyyət vahidləri etalonları.

7. Dövlət, peşə, qulluq, bank, istintaq və məhkəmə sirləri, şəxslərin şəxsi və ailə həyatına dair məlumatları əks etdirən sənədlər.

8. Azərbaycan Respublikasının qızıl ehtiyatı və əyar damğası.

9. Pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıq.

10. Qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr, psixotrop maddələr.

11. İnsan orqanı və (və ya) toxumaları (gözün buynuz qişası istisna olmaqla).

12. Tətbiqi müəyyən edilmiş qaydada qadağan edilmiş dərman vasitələri.

13. Rəsmi sənədlər, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər, Azərbaycan Respublikasının dövlət təltifləri.

14. Dövlət arxiv fondunun sənədləri.

15. Hazırlanmasının və ya uyğunlaşdırılmasının əsas məqsədi kibercinayətlər törətmək olan qurğular və ya kompüter proqramları.

16. Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan genetik modifikasiya olunmuş bitkilər, həmçinin müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materialları.

18. Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsulları.

19. Diametri 0,5 mm-dən az olan sintetik təkqat saplardan toxunmuş və dəliklərin konstruktiv ölçüləri 120 mm-dən kiçik ilgəkli balıqtutan torlar.

20. Keçirici naqillərlə birləşdirilmiş elektrik siqnal generatoru və akkumulyatordan (batareya) ibarət, balıq və digər su bioresurslarını elektrik cərəyanı vasitəsilə ovlamaq üçün istifadə edilən balıqtutan cihazlar.


Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazəlilər

Azərbaycan Respublikasının
2003-cü il 23
dekabr tarixli,
565-IIQ №-li Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı

1. Hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq.

2. Döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq.

3. Xidməti və mülki silah.

4. Kosmik-peyk rabitə vasitələri, xüsusi məxfi rabitə vasitələri və şifrləri, bu vasitələrin və şifrlərin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq.

5. Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı vasitələri.

6. İonlaşdırıcı şüa mənbələri, o cümlədən radioaktiv maddələr, belə mənbələrin və maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq, təsərrüfat-məişət və tibbi əhəmiyyətli aparatlar istisna olmaqla, şüa verən aparatlar.

7. Qiymətli kağızların çap edilməsi üçün avadanlıq və belə avadanlığın istehsalı üçün avadanlıq.

8. Qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitə və psixotrop maddələrin istehsalında istifadə edilən və dövriyyəsinə nəzarət edilən avadanlıq.

9. Partlayıcı maddələr və qurğular, tez alışan maddələr və pirotexniki məmulatlar.

10. Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar.

11. Narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək üçün avadanlıq.

12. Gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələr.

13. Radiomüşahidə və radionəzarət aparmaq üçün geniş tezlik diapazonlu radioqəbuledici qurğular.

14. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən güc meyarı həddindən artıq olan radioötürücülər.

15. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin, hərbi qulluqçuların və prokurorluq işçilərinin fərqlənmə nişanları olan hərbi və xüsusi geyim formaları.

16. Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulan genetik modifikasiya olunmuş bitkilər, həmçinin müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materialları.

17. Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulan, genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsulları.

18. Məsafədən idarə edilən pilotsuz uçan aparatlar.

19. Gözün buynuz qişası.

Ozondağıdıcı maddələr barədə

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 12 sentyabr tarixli,
203 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu» ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı

Əlavə A

Qrup 1

Maddələrin adı

İşarəsi

Düsturu

XİF ƏN-in kodu

1

2

3

4

Trixlorflüormetan

CFC-11

CCl3F

2903410000

Dixlordiflüormetan

CFC-12

CCl2F2

2903420000

Triflüortrixloretan

CFC-113

C2Cl3F3

2903430000

1.1.2-trixlor-1.2.2-triflüoretan

CFC-113

CCl2FCClF2


1.1.1-trixlor-2.2.2 triflüoretan

CFC-113a

CCl3CF2


Dixlortetraflüoretan

CFC-114

C2Cl2F4

2903441000

1.2 dixlor-1.1.2.2.tetraflüoretan

CFC-114

CClF2CClF2


1.1 dixlor-1.2.2.2 tetraflüoretan

CFC-114a

CCl2FCF3


Xlorpentaflüoretan

CFC-115

CClF2CF3

2903449000

Qrup 2

Bromxlordiflüormetan

Halon-1211

CBrClF2

2903461000

Bromtriflüormetan

Halon-1301

CBrF3

2903462000

1,2-Dibromtetraflüoretan (1,1,2,2-tetraflüor-
1,2-dibrometan,
1,2-dibrom-
1,1,2,2-tetraflüoretan)

Halon-2402

CBrF2CBrF2

2903469000

Qeyd.Monreal Protokolunun çıxardığı qərara əsasən Əlavə A-ya (Qrup 1 və 2) daxil olan bütün ozondağıdıcı maddələrin Azərbaycan Respublikasına idxalı 2006-cı il 1 yanvar tarixindən dayandırılmışdır.


Əlavə B

Qrup 1

Triflüorxlormetan

CFC-13

CF3Cl

2903451000

Flüorpentaxloretan

CFC-111

C2FCl5

2903451500

Diflüortetraxloretan

CFC-112

C2F2Cl4

2903452000

Heptaxlorflüorpropan

CFC-211

C3FCl7

2903452500

Heksaxlordiflüorpropan

CFC-212

C3F2Cl6

2903453000

Pentaxlortriflüorpropan

CFC-213

C3F3Cl5

2903453500

Tetraxlortetraflüorpropan

CFC-214

C3F4Cl4

2903454000

Trixlorpentaflüorpropan

CFC-215

C3F5Cl3

2903454500

Dixlorheksaflüorpropan

CFC-216

C3F6Cl2

2903455000

Xlorheptaflüorpropan

CFC-217

C3F7Cl

2903455500

Qrup 2

Tetraxlormetan

Halon 104

CCl4

2903140000

Qrup 3

Trixloretan (Metilxloroform)

CH3CCl3

2903191000


Əlavə C

Qrup 1

Dixlorflüormetan

HCFC-21

CHFCl2

2903491009

Xlordiflüormetan

HCFC-22

CHF2Cl

2903491001

Xlorflüormetan

HCFC-31

CH2FCl

2903491000

Tetraxloflüoretan

HCFC-121

C2HFCl4

2903491009

Diflüortrixloretan

HCFC-122

C2HF2Cl3

2903491009

Dixlortriflüoretan

2,2-dixlor-1,1,1-triflüoretan

1,2-dixlor-1,1,2-triflüoretan

1,1-dixlor-1,2,2-triflüoretan

HCFC-123

HCFC-123

HCFC-123a

HCFC-123b

C2HF3Cl2

CHCl2CF3

C2HCl2F3

C2HCl2F3

2903491003

Xlortetraflüoretan

2-xlor-1,1,1,2-tetraflüoretan

1-xlor-1,1,2,2-tetraflüoretan

HCFC-124

HCFC-124

HCFC-124a

C2HF4Cl

CHCIFCF3

C2HClF4

2903491004

Dixlordiflüoretan

HCFC-132

C2H2F2Cl2

2903491009

Triflüorxloretan

HCFC-133

C2H2F3Cl

2903491009

Dixlorflüoretan (1-flüor-2,2-dixloretan)
1,1-dixlor-1-flüoroetan

HCFC-141

HCFC-141b

C2H3FCl2

CH3CFCl2

2903491005

Xlordiflüoretan

1-xlor-1,1-diflüoretan

HCFC-142

HCFC-142b

C2H3F2Cl

CH3CF2Cl

2903491006

Xlorflüoretan

HCFC-151

C2H4FCl

2903491000

Flüorheksaxlorpropan

HCFC-221

C3HFCl6

2903491009

Diflüorpentaxlorpropan

HCFC-222

C3HF2Cl5

2903491009

Triflüortetraxlorpropan

HCFC-223

C3HF3Cl4

2903491009

Tetraflüortrixlorpropan

HCFC-224

C3HF4Cl3

2903491009

Pentaflüordixlorpropan

HCFC-225

C3HF5Cl2

2903491008

3,3-dixlor-1,1,1,2,2-pentaflüorpropan

HCFC-225ca

CHCl2CF2CF3


1,3-dixlor-1,1,2,2,3-pentoflüorpropan

HCFC-225cb

CHClFCF2CClF2


Heksaflüorxlorpropan

HCFC-226

C3HF6Cl

2903491009

Flüorpentaxlorpropan

HCFC-231

C3H2FCl5

2903491009

Diflüortetraxlorpropan

HCFC-232

C3H2F2Cl4

2903491009

Triflüortrixlorpropan

HCFC-233

C3H2F3Cl3

2903491009

Tetraflüordixlorpropan

HCFC-234

C3H2F4Cl2

2903491009

Pentaflüorxlorpropan

HCFC-235

C3H2F5Cl

2903491009

Flüortetraxlorpropan

HCFC-241

C3H3FCl4

2903491009

Diflüortrixlorpropan

HCFC-242

C3H3F2Cl3

2903491009

Triflüordixlorpropan

HCFC-243

C3H3F3Cl2

2903491009

Tetraflüorxlorpropan

HCFC-244

C3H3F4Cl

2903491009

Flüortrixlorpropan

HCFC-251

C3H4FCl3

2903491009

Diflüordixlorpropan

HCFC-252

C3H4F2Cl2

2903491009

Triflüorxlorpropan

HCFC-253

C3H4F3Cl

2903491009

Flüordixlorpropan

HCFC-262

C3H5FCl2

2903491009

Diflüorxlorpropan

HCFC-262

C3H5F2Cl

2903491009

Flüorxlorpropan

HCFC-271

C3H6FCl

2903491000

Qrup 2

Flüordibrommetan

HBFC-21B2

CHFBr2

2903493000

Bromdiflüormetan

HBFC-22B1

CHF2Br

2903493000

Flüorbrommetan

HBFC-31B1

CH2FBr

2903493000

Flüortetrabrometan

HBFC-121B4

C2HFBr4

2903493000

Diflüortribrometan

HBFC-123B3

C2HF2Br3

2903493000

Triflüordibrometan

HBFC-123B2

C2HF3Br2

2903493000

Tetraflüorbrometan

HBFC-124B1

C2HF4Br

2903493000

Tribromflüoretan

HBFC-131B3

C2H2FBr3

2903493000

Diflüordibrometan

HBFC-132B2

C2H2F2Br2

2903493000

Triflüobrometan

HBFC-133B1

C2H2F3Br

2903493000

Flüordibrometan

HBFC-141B2

C2H3FBr2

2903493000

Diflüorbrometan

HBFC-142B1

C2H3F2Br

2903493000

Flüorbrometan

HBFC-151B1

C2H4FBr

2903493000

Flüorheksabrompropan

HBFC-221B6

C3HFBr6

2903493000

Diflüorpentabrompropan

HBFC-222B5

C3HF2Br5

2903493000

Triflüortetrabrompropan

HBFC-223B4

C3HF3Br4

2903493000

Tetraflüortribrompropan

HBFC-224B3

C3HF4Br3

2903493000

Pentaflüordibrompropan

HBFC-225B2

C3HF5Br2

2903493000

Heksaflüorbrompropan

HBFC-26B1

C3HF6Br

2903493000

Flüorpentabrompropan

HBFC-231B5

C3H2FBr5

2903493000

Diflüortetrabrompropan

HBFC-232B4

C3H2F2Br4

2903493000

Triflüortribrompropan

HBFC-233B3

C3H2F3Br3

2903493000

Tetraflüordibrompropan

HBFC-234B2

C3H2F4Br2

2903493000

Pentaflüorbrompropan

HBFC-235B1

C3H2F5Br

2903493000

Flüortetrabrompropan

HBFC-241B4

C3H3FBr4

2903493000

Diflüortribrompropan

HBFC-242B3

C3H3F2Br3

2903493000

Triflüordibrompropan

HBFC-243B2

C3H3F3Br2

2903493000

Tetraflüorbrompropan

HBFC-244B1

C3H3F4Br

2903493000

Flüortribrompropan

HBFC-251B3

C3H4FBr3

2903493000

Diflüordibrompropan

HBFC-252B2

C3H4F2Br2

2903493000

Triflüorbrompropan

HBFC-253B1

C3H4F3Br

2903493000

Flüordibrompropan

HBFC-261B2

C3H5FBr2

2903493000

Diflüorbrompropan

HBFC-262B1

C3H5F2Br

2903493000

Flüorbrompropan

HBFC-271B1

C3H6FBr

2903493000


Əlavə E

Qrup 1

Brommetan (metilbromid)

Halon-1011

CH3Br

2903303300


Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin prekursorları barədə

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 28 iyun tarixli, 960-IIQ
Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların
Siyahıları

I siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr:

1. Allilprodin

2. Alfameprodin

3. Alfametadol

4. Alfa-metilfentanil

5. Alfa-metiltiofentanil

6. Alfaprodin

7. Alfasetilmetadol

8. Anileridin

9. Asetil-alfa-metilfentanil

10. Asetilmetadol

11. Asetorfin

12. Asetildihidrokodein

13. Bezitramid

14. Benzetidin

15. Benzilmorfin

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil

17. Beta-hidroksifentanil

18. Betameprodin

19. Betametadol

20. Betaprodin

21. Betasetilmetadol

22. Dezomorfin

23. Dekstromoramid

24. Dekstropropoksifen

25. Diampromid

26. Dihidroetorfin

27. Dihidromorfin

28. Dimenoksadol

29. Dimepqeptanol

30. Dimetiltiambuten

31. Dioksafetil-butirat

32. Dipipanon

33. Difenoksilat

34. Difenoksin

35. Dietiltiambuten

36. Drotebanol

37. Ekqonin

38. Etilmetiltianbuten

39. Etokseridin

40. Etonitazen

41. Etorfin

42. Fenadokson

43. Fenazosin

44. Fenampromid

45. Fenomorfan

46. Fenoperidin

47. Furetidin

48. Folkodin

49. Heroin

50. Hidrokodon

51. Hidroksipetidin

52. Hidromorfinol

53. Hidromorfon

54. Xaşxaş kütləsinin konsentratı

55. İzometadon

56. Kannabis qətranı, ekstraktı

və cövhəri

57. Ketobemidon

58. Klonitazen

59. Kodoksim

60. Kokain

61. Koka yarpağı

62. Levometorfan

63. Levomoramid

64. Levorfanol

65. Levofenasilmorfan

66. Metadonun aralıq məhsulu

67. Metazosin

68. Metildezorfin

69. Metildihidromorfin

70. 3-metiltiofentanil

71. 3-metilfentanil

72. Metopon

73. Mirofin

74. Moramidin aralıq məhsulu

75. Morferidin

76. Morfinmetobromid

77. Morfin-N-oksid

78. MFPP

79. Nikodikodin

80. Nikokodin

81. Norkodein

82. Nikomorfin

83. Norasetimetadol

84. Norlevorfanol

85. Normetadon

86. Normorfin

87. Norpipanon

88. Oksikodon

89. Oksimorfon

90. PEPAP

91. Petidin

92. Petidinin aralıq məhsulu A

93. Petidinin aralıq məhsulu V

94. Petidinin aralıq məhsulu S

95. Pimipodin

96. Proqeptazin

98. Rasemetorfan

99. Rasemoramid

100. Rasemorfan

101. Remifentanil

102. Tiryək

103. Tebakon

104. AH-7921

105. AM-2201

106. 5F-AKB-48

107. JWH-015

108. JWH-018

109. JWH-122

110. JWH-210

111. Oripavin (3-O-dimetiltebain)

112. UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil)

113. Propiram (N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid).

114. MT-45 (İC-6)

115. Asetilfentanil.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, habelə onların bütün duzlarının və birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr:

1. Amineptin

2. Amfetamin

3. Brolamfetamin DOB

4. DMA

5. DMQP

6. DMT

7. DOET

8. DET

9. Deksamfetamin

10. Dronabinol- Delta-9-tetrahidrokannabinol

11. Etisiklidin FSQ

12. Etriptamin

13. Fenetillin

14. Fenmetrazin

15. Fensiklidin (FSP)

16. Katinon

17. Lizerqid (LSD, LSD-25)

18. Levamfetamin

19. Levometamfetamin

20. MDMA

21. Meskalin

22. 4-metilamironeks

23. 4-MTA

24. Metkatinon

25. MMDA

26. Meklokvalon

27. Metamfetamin

28. Metamfetamin rasemat

29. Metakvalon

30. Metilfenidat

31. N-etil MDA

32. N-hidroksi MDA

33. Paraqeksil

34. PMA

35. Psilosin, Psilotsin

36. Psilosibin

37. Rolisiklidin, (FQP, FSPİ)

38. STP, DOM

39. Sekobarbital

40. Zipeprol

41. TMA

42. Tenamfetamin (MDA)

43. Tenoksiklidin (TSP)

44. Tetrahidrokannabinol izomeri

45. 2 S-B

46. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

47. BZP-N-benzilpiperazin

48. 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

49. 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

50. MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

51. mefedron (4-metilmetkatinon)

52. metilon (beta-keto-MDMA).

53. alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

54. Metoksetamin (MXE)

55. para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

56. para-metil-4-metilaminoreks (4,4-DMAR).

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

II Siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr:

1. Alfentanil

2. Dihidrokodein

3. Etilmorfin

4. Fentanil

5. Kodein və duzları (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

6. Metadon

7. Morfin və duzları

8. Para-fluorofentanil

9. Piritramid

10. Properidin

11. Papaveratum (pantapon, omnopon)

12. Sufentanil

13. Tebain

14. Tilidin

15. Tiofentanil

16. Trimeperidin

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, başqa tərkibdə və onların başqa birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələr:

1. Amobarbital

2. Buprenorfin

3. Butalbital

4. Katin (+) — Norpsevdoefedrin

5. Qlyutetimid

6. Pentazosin

7. Pentobarbital

8. Siklobarbital

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

III siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr:

1. Allobarbital

2. Alprozolam

3. Aminoreks

4. Amfepramon-Dietilpropion

5. Barbital

6. Benzfetamin

7. Bromazepam

8. Brotizolam

9. Butobarbital

10. Delorazepam

11. Diazepam

12. Estazolam

13. Etilamfetamin-N-etilamfetamin

14. Etil loflazepat

15. Etinamat

16. Etxlorvinol

17. Fendimetrazin

18. Fenkamfamin

19. Fenobarbital (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

20. Fenproporeks

21. Fentermin

22. Fludiazepam

23. Flurazepam

24. Flunitrazepam

25. Xlordiazepoksid

26. Kamazepam

27. Ketazolam

28. Kloksazolam

29. Klobazam

30. Klonazepam

31. Klorazepat

32. Klotiazepam

33. Qalazepam

34. Qaloksazolam

35. QOMK

36. Loprazolam

37. Lorazepam

38. Lormetazepam

39. Lefetamin (SPA)

40. Mazindol

41. Medazepam

42. Mezokarb

43. Meprobamat

44. Metilfenobarbital

45. Metiprilon

46. Mefenoreks

47. Midazolam

48. Nimetazepam

49. Nitrazepam

50. Nordazepam

51. Oksazepam

52. Oksazolam

53. Pemolin

54. Pinazepam

55. Pipradrol

56. Pirovaleron

57. Prazepam

58. Sekbutabarbital

59. Temazepam

60. Tetrazepam

61. Triazolam

62. Vinibital

63. Zolpidem

64. Fenazepam.

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

IV Siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorlar

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorlar:

1. Antranil turşusu

2. Aseton

3. Erqotamin

4. Efedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

5. Etil efiri

6. Erqometrin

7. Fenilsirkə turşusu

8. Xlorid turşusu

9. İzosafrol

10. Kalium permanqanat

11. Lizergin turşusu

12. Metiletilketon (MEK)

13. Norefedrin

14. N-asetilantranilt turşusu

15. Piperonal

16. Psevdoefedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

17. Piperidin

18. Sirkə turşusunun anhidridi

19. Safrol

20. Sulfat turşusu

21. Toluol

22. 1-Fenil-2-propanon

23. 3,4-metilendioksifenil-2-propanon


Güclü təsir edən maddələrin və onların külli miqdarının siyahısı

Azərbaycan Respublikasının
2016-cı il 18 mart tarixli
180-VQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir
1 nömrəli əlavə

Güclü təsir edən maddələrin və onların külli miqdarının
Siyahısı

Sıra №-si

Maddələrin adı

Külli miqdar (qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri

1

2

3

1.

Androstanolon

2,5

2.

Androstenediol

2,5

3.

Androstenedion

2,5

4.

Baklofen (β-(aminometil)-4-xlorbenzolpropanol turşusu)

12

5.

Benaktizin (amizil)

(2-dietilamin efirinin benzoy turşusunun hidroxloridi)

2

6.

Benzobarbital (1-benzoil-5-etil-5-fenilbarbitur turşusu)

10

7.

Bolasteron

10

8.

Boldenon

10

9.

Boldion (androst-1,4-dien-3,17-dion)

10

10.

Bromizoval

(N-(aminokarbonil)-2-brom-3-metilbutanamid)

15

11.

Çovdar mahmızı (çovdar mahmızının erqotamin ştamının

sklerosiyaları, çovdar mahmızının erqotoksin ştamının sklerosiyaları)

100

12.

Danazol (17 α)-preqn-2,4-dien-20-ino 2,3-d-izoksazol-17-ol)

20

13.

Dehidroxlormetiltestosteron

(4-xlor-17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on

10

14.

Dezoksimetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol)

10

15.

Drostanolon

10

16.

Efedrin — həb və ampul şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır)

10

17.

Efedra otu (Acılıqotu) və Efedra cinsinə aid olan istənilən növ bitkilərin oduncaqlaşmamış zoğları, eləcə də onların emal məhsulları

1000

18.

Erqotal (çovdar mahmızının alkaloidlərinin fosfat duzlarının qarışığı)

1

19.

Etilxlorid (xloretil)

300

20.

Etilestrenol (19-nor-17α-preqn-4-en-17-ol) və eyni kimyəvi strukturla və ya eyni bioloji effektlə olan ayrı substansiyalar

10

21.

Feprozidnin (sidnofen)

(3-(β-τenilizopropil) sidnonimin hidroxlorid)

0,6

22.

Fenfluramin N-Etil-α-metil-3-(triftormetil) benzoletanamin

2

23.

Fluoksimesteron

2,5

24.

Formebolon

10

25.

Furazabol

(17 metil-5α-androstano[2,3-c]furazan-17β-ol)

10

26.

İsofluran 2-xlor -2-(diftorometoksi)-1,1,1-triftoretan

250

27.

Heksobarbital

(5-(1-tsikloheksen-1-il)-1,5-dimetil-2,4,6 (1H, 3H,5H)- pirimidintrion

1

28.

Gestrinon (17α-13-etil-17-hidroksi-18,19-dinorpreqna-4,9,11-trien-20-in-3-on)

10

29.

4-hidroksitestosteron

(4,17β-δihidroksiandrost-4-en-3-on)

10

30.

Xinbolon (kvinobolon)

10

31.

Xloroform

1500

32.

Xlorfenilpiperazin

0,2

33.

Kalusteron

10

34.

Klonidin (klofelin) (2-(2,6-dixlorfenilamin)-imidazolin hidroxlorid

2

35.

Klostebol

2,5

36.

Kava-kava (sərxoşedici bibər) və onun tərkibində olan maddələr

10

37.

Qammabutirolakton

10

37-1.

Qabapentin. Bütün qabapentin tərkibli dərman vasitələrinə şamil olunur. (1-(Aminometil) tsikloheksansirkə turşusu)

5

38.

Levomepromazin

((R)-2-metoksi-N,N,β-trimetil-10H-fenotiazin-10 propanamin)

2

39.

Mestanolon

10

40.

Mesterolon (1α-metilandrostanodon)

2,5

41.

Metandienon (metandrostenolon)

(17β-ωidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on)

2,5

42.

Metandriol

10

43.

Metasteron

(2α, 17α-δimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol)

10

44.

Metenolon

10

45.

Metil-1-testosteron

(17β-ωidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-on)

10

46.

Metildienolon

(17 β-ωidroksi-17α-metilestr-4,9-dien-3-on)

10

47.

Metilnortestosteron

(17 β-ωidroksi-17α-metilestr-4-en-3-on)

10

48.

Metiltestosteron

10

49.

Metiltrienolon

(17 β-ωidroksi-17α-metilestr-4,9,11-trien-3-on)

10

50.

Miboleron

10

51.

19- norandrostenediol

2,5

52.

19- norandrostenedion

(est-4-en-3, 17-dion)

2,5

53.

N-metilefedrin

10

54.

Nalbufin

(-)-17-(siklobutilmetil)-4,5α-epoksimorfinan-3,6α,14- triolhidroxlorid)

10

55.

Nandrolon

2,5

56.

Norboleton

10

57.

Norklostebol

10

58.

Noretandrolon

10

59.

Oksabolon

10

60.

Oksandrolon

2,5

61.

Oksimesteron

10

62.

Oksimetolon

10

63.

Orto-xlorbenzilidenmalonodinitril

2

64.

Propofol (Diprivan) (2,6-di(propan-2-il) fenol)

1

65.

Prostanozol

([3,2-c] pirazol-5α -etioalloxolan-17 β-tetrahidropiranol)

10

66.

Propilheksedrin

2

67.

Psevdoefedrin — həb və ampul şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır)

10

68.

Preqabalin

(S)-3-(aminometil)-5-metilheksan turşusu

5

69.

Sibutramin və onun eyni psixoaktiv təsirə malik struktur

analoqları

0,5

70.

Sefedrin

(2-[1-fenil-2-metil-(β-sianetil)]amino-propanol-1-hidroxlorid)

10

71.

Stanozolol

2,5

72.

Stenbolon

10

73.

Trenbolon

10

74.

Tianeptin

(RS)- 7 [(3-xlor-6,11-dihidro-6-metildibenzo [s,f] [1,2] tiazepin-11-il) amino] heptanoik turşusu S, S-dioksid

10

75.

1-testosteron

(17β-ωidroksi-5α-androst-1-en-3-on)

10

76.

Tetrahidrohestrinon

(18α-homo-preqn-4,9,11-trien-17β-ol-3-on)

10

77.

Triheksifenidil (siklodol) (1-sikloheksil-1-fenil-3-piperidinpropan-1-ol)

10

78.

Tropikamid

N-etil-3-hidroksi-2-fenil-N (piridin-4-il-metil) propanamid

0,2

79.

Tramadol hidroxlorid 100mq-150mq-200mq və daha artıq.

Bütün tramadol tərkibli dərman vasitələrinə şamil olunur.

(+/-)-trans-2-[(dimetilamin) metil]-1-(m-metoksifenil)- tsikloheksan-1-ol hidroxlorid)

6

80.

Natrium tiopental

(5-(1-metilbutil)-5-etil-2 tiobarbitur turşusunun natrium duzu)

1

81.

Zopiklon

4-metil-1-piperazinkarbon turşusunun 6-(5-xlor-2-piridinil) 6,7-dihidro-7-okso-5H-pirrolo [3,4-b] pirazin-5-li-efiri

0,9

Qeyd:

1. Bu Siyahıda göstərilən miqdarlar əsas təsiredici maddələrin təmiz çəkisidir.

2. Bu Siyahıda göstərilən bütün maddələrin duzları (belə duzların mövcudluğu mümkün olduğu halda), izomerləri (belə izomerlərin mövcudluğu mümkün olduğu halda), mürəkkəb və sadə efirləri güclü təsir edən maddələrə aiddir.

3. Bu Siyahıda sadalanan maddələrin daxil olduğu bütün dərman formaları (qarışıq və məhlullar) hansı firma (ticari) adına malik olmasından asılı olmayaraq güclü təsir edən maddələrə aiddir.


Azərbaycan Respublikasının
2016-cı il 18 mart tarixli
180-VQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir
2 nömrəli əlavə

Zəhərli maddələrin
Siyahısı

Sıra №-si

Maddələrin adı

1

2

1.

N-asetilantranil turşusu

2-asetaminobenzoy turşusu

2.

Akonitin (1α,3α,6α,14α,16β)-8-(ΰsetiloksi)-20-etil-3,13,15-trihidroksi-1,6,16-trimetoksi-4-(metoksimetil) akonitan-14-ila benzoat) və akonit otunun alkaloidləri (mezakonitin, lappakonitin, akonifin, akomonin, karakolin, talatizamin, metillikakonitin, iezakonitin, hipakonitin)

3.

Aldrin

1,2,3,4,10,10-heksaxlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4-endo,ekzo-5,8-dimetanonaftalin

4.

Antranil turşusu və onun törəmələri

o-aminobenzoy turşusu

5.

Arsenit anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla

6.

Arsenat anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla

7.

Aseklidin

3-hinuklidinilasetat

8.

Ağ (sarı) fosfor

9.

Brusin, Qarğabükən otunun alkaloidi

10.

Dildrin

1,2,3,4,10,10-heksaxlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-endo-1,4-,ekzo-5,8- dimetanonaftalin

11.

Erqometrin

12.

Erqometrin-maleat

13.

Etil spirti sintetik və ya spirtli içkilərin hazırlanması üçün yararsız, qeyri-qida xammalından hazırlanmış (hidrolizlə, sulfitlə, həmçinin etol)

14.

Etilmerkurxlorid(etilcivə-xlorid)

15.

Erqotamin

16.

Erqotamin-tartrat

17.

Etilen oksidi (oksiran, 1,2-epoksietan)

18.

Fenilsirkə turşusu

19.

Hiossiamin əsası

20.

Hiossiamin-kamforat

(L-tropiltropat (kamforat)

21.

Hiossiamin-sulfat

(L-tropiltropat (sulfat)

22.

Hinuklidil-3-benzilat

23.

Qliftor Qarışıq

1,3-diftorpropanol-2 (1) 70-75% (1)

1-ftor-3-xlorpropanol-2(2) 10-20 (2)

24.

Qarğabükən otunun ekstraktı (Strycynos Nux-vomika extract)

25.

İlan zəhəri

26.

İ-M mayesi

(50% etilsellüloza, 50% metanol)

27.

Karbaxolin

N-(β-karbamoiloksietil)-trimetilammonium xlorid

28.

Merkaptofos

29.

3,4-Metilendioksifenil-2-propanon

30.

Metallik civə və onun duzları

(texniki sənədi olan ölçən, işıqlandırıcı və digər cihazların tərkibində olduqda və həmçinin belə cihazların idxalı və ixracını nəzərə almamaqla)

31.

Metil spirti (Metanol)

32.

Natrium-xlorid, uranil-nitrat və 4-xlorbenzaldehid tərkibli maye

33.

Nikel tetrakarbonil

34.

Novarsenol

5-(3-amino-4-hidroksifenilarseno)-2-hidroksianilinometilsulfoksilat

35.

Piperonal

1,3-benzodiokso-5-karbaldehid

36.

Promeran və onun müxtəlif dozalarda dərman formaları

N-3-xlorcivə-2-metoksipropil karbamid

37.

Saflaşdırılmış arı zəhəri

38.

Safrol və izosafrol

4-allil-1,2-metilendioksibenzol

39.

Sianid turşusu və onun duzları

40.

Sianplav (qara sianid, kalsium və natrium sianid və xloridlərin qarışığı)

41.

Sink-fosfid

42.

Siklon B

43.

Sintetik etil spirti

44.

Sinxonin

45.

Sirkə turşusunun anhidridi

46.

Skopolamin-hidrobromid

47.

Strixnin, strixnin nitrat və onun bütün dərman formaları

48.

Tallium və onun duzları

49.

Tetraetilqurğuşun və etilləşdirilmiş benzindən başqa onun digər maddələrlə

qarışıqları (etil mayesi və başqaları)

50.

Xanımotu alkaloidləri

51.

Xlorpikrin

52.

Zarin

metilfosfon turşusunun ftoranhidridinin izopropil efiri

Qeyd:Bu Siyahıda göstərilən maddələr elmi-tədqiqat laboratoriyalarında və tibb müəssisələrində kimyəvi reaktiv kimi, həmçinin elmi və tibbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.

 

Xüsusi icazə verən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2005-ci il 12 sentyabr tarixli,
292 №-li Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Əlavə 2

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsinə xüsusi icazə verən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının

Siyahısı

Sıra №-si

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar

Xüsusi icazə verən icra hakimiyyəti orqanı

1.

Hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəyi nəzərə alınmaqla)

2.

Döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəyi nəzərə alınmaqla)

3.

Xidməti və mülki silah

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikasına səfərləri zamanı xarici dövlət və hökumət başçılarını, onların ailə üzvlərini, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini, habelə xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxslərini müşayiət edən həmin dövlətlərin və təşkilatların mühafizə xidmətlərinin əməkdaşları tərəfindən öz xidməti vəzifələrini icra etmək məqsədi ilə xidməti silahın və onun döyüş sursatının Azərbaycan Respublikasına gətirilməsinə və Azərbaycan Respublikasından aparılmasına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti)

4.

Kosmik-peyk rabitə vasitələri

Xüsusi məxfi rabitə vasitələri və şifrləri, bu vasitələrin və şifrlərin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəyi nəzərə alınmaqla) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

5.

Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı vasitələri

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi

6.

İonlaşdırıcı şüa mənbələri, o cümlədən radioaktiv maddələr, belə mənbələrin və maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq, təsərrüfat-məişət və tibbi əhəmiyyətli aparatlar istisna olmaqla, şüa verən aparatlar

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

7.

Qiymətli kağızların çap edilməsi üçün avadanlıq və belə avadanlığın istehsalı üçün avadanlıq

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəyi nəzərə alınmaqla)

8.

Qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitə və psixotrop maddələrin istehsalında istifadə edilən və dövriyyəsinə nəzarət edilən avadanlıq

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla)

9.

Partlayıcı maddələr və qurğular

Tezalışan maddələr və pirotexniki məmulatlar

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

10.

Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

11.

Narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək üçün avadanlıq

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla)

12.

Gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələr

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (rabitə şəbəkələrindən gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti)

13.

Radiomüşahidə və radionəzarət aparmaq üçün geniş tezlik diapazonlu radioqəbuledici qurğular

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəyi nəzərə alınmaqla)

14.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən güc meyarı həddindən artıq olan radioötürücülər

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

15.

Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulan genetik modifikasiya olunmuş bitkilər, həmçinin müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materialları

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi («Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun müəyyən olunmuş milli əlaqələndirici institutun qərarı nəzərə alınmaqla)

16

Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulan, genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsulları

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

17

Məsafədən idarə edilən pilotsuz uçan aparatla

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəyləri nəzərə alınmaqla)

18.

Gözün buynuz qişası

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

Qeyd: Siyahının 1-ci, 2-ci, 3-cü, 6-cı, 8-ci, 9-cu və 11-ci bəndlərində göstərilən mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların idxal-ixrac əməliyyatları «Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli, 609 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi haqqında Qaydalar»ın 7-ci bəndinə əsasən müstəsna olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamları əsasında həyata keçirilir.

 

İxrac nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 15
dekabr tarixli,
230 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş siyahısındakı malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) kateqoriyaları və bölmələri üzrə xüsusi icazə verən, ixrac nəzarətini, xüsusi icazə verilməsindən əvvəl və sonra yoxlamaları, ikili təyinatlı malların sifariş edilmiş məqsədlər üçün istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanlarının

Siyahısı

Kateqoriyalar və bölmələr

İxrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) adları

İcra hakimiyyəti orqanlarının adlarıxüsusi icazə verən

ixrac nəzarətini, xüsusi icazə verilməsindən əvvəl və sonra yoxlamaları, ikili təyinatlı malların sifariş edilmiş məqsədlər üçün istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirən

1.

2.

3.

4.

0

0A; 0C; 0D; 0E

0B

Nüvə materialları, texnologiyası, qurğuları, avadanlıqları, radioaktiv ionlaşdırıcı şüa mənbələri, o cümlədən radioaktiv tullantılar və izotop məhsulu (radioaktiv və süni surətdə alınmış sabit izotoplar), bu kateqoriyada göstərilən malların hazırlanması, istehsalı, istifadəsi üçün texnologiyalar, «proqram təminatı»

Nüvə qurğuları, avadanlıqları ilə bağlı ikili təyinatlı mallar

İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar işlərin, xidmətlərin yerinə yetirilməsi

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyinin rəyləri əsasında ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi —Səhiyyə Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

1

1A, 1B, 1C

(1C35O;1C351; 1C352; 1C353; 1C354; 1C450 istisna olmaqla) 1C239

Materiallar, kimyəvi preparatlar, toksinlər:

sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər, materiallar;

partlayıcı maddələr;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyi əsasında

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi , Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

1C350;1C351; 1C352; 1C353; 1C354; 1C450

toksin kimyəvi birləşmələrin istehsalı üçün maddələr, insan həyatı və heyvanlar aləmi, bitkilər üçün təhlükəli olan patogenlər və toksinlər

ixracı, idxalı,təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

1D; 1E

«Proqram təminatı» və texnologiyalar, o cümlədən əqli fəaliyyətin nəticələri olanlar

ixracı, təkrar ixracı, idxalı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi—Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

2

2A; 2B; 2D;2E

Materialların emalı:

sistemlər, avadanlıqlar, komponentlər, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

3 3A;3A001; 3A002;3A201: 3A225-3A230; 3B; 3C; 3D; 3E 3A231;3A232; 3A233

Elektronika:

sistemlər, avadanlıqlar, komponentlər, materiallar, elektron komponentləri və inteqral sxemlər, «proqram təminatı» texnologiyalar; neytron generator sistemləri, detonatorlar, mass-spektrometrlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi , Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

4

4A; 4D; 4E

Hesablama texnikası

ixracı, idxalı, təkrar ixracı,təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi (qurğu avadanlıq və onların komponentləri), Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (proqram vasitələri və texnologiyalar) Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti (Mühafizə olunan obyektlər üzrə)

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (öz səlahiyyətləri çərçivəsində), Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti (Mühafizə olunan obyektlər üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

5

5A1:5B1; 5D1;5E1

5A2: 5B2; 5D2; 5E2

Telekommunikasiya və informasiyanın mühafizəsi:

1-ci hissə—telekommunikasiya: sınaq, nəzarət və istehsal avadanlıqları, «proqram təminatı», texnologiyalar;

2-ci hissə—informasiyanın mühafizəsi sistemləri, avadanlıqlar və komponentlər, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar idxalı, təkrar ixracı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi—Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində);

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

6

6A

6B; 6C; 6D; 6E

Qəbuledicilər (datçiklər) və lazerlər:

akustika, optika, lokasiya sistemləri, lazer avadanlıqları;

sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları, materiallar, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: hərbi məqsədlər üçün—Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi—aidiyyəti təşkilatların rəyləri əsasında;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti;

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

7

7A; 7B: 7D: 7E

Naviqasiya avadanlığı və aviasiya elektronikası:

sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər, sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

hərbi məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi —aidiyyəti təşkilatların rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti;

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

8

8A; 8B; 8C; 8D;8E

Dəniz işi:

sualtı aparatlar və suüstü gəmilər, onlar üçün sistemlər, avadanlıqlar, komponentlər, materiallar, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

hərbi məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti;

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

9

9A; 9B; 9C; 9D;9E

Mühərrik qurğuları, kosmik aparatlar və uyğun avadanlıqlar:

sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər. sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları, materiallar, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

hərbi məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti;

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

10-İML

Hərbi təyinatlı mallarİML1

Tanklar,başqa özüyeriyən zirehli döyüş maşınları,baza köməkçi maşınları

ixracı, idxalı,təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

ML1; ML2; PL5018; PL5020; PL5021; ML3; ML4; PL5030

Avtomat silahlar və onların komponentləri, hamarlüləli silahlar, hərbi sursatlar və ya patronlar,bombalar, qranatlar, torpedlər, idarəolunan və idarəolunmayan raketlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

PL5002; PL5006; ML5; ML6; PL5031

Atəşi idarə edən hərbi təyinatlı aparatlar, teleskopik nişangahlar, hərbi məqsədlər üçün yerüstü nəqliyyat vasitələri

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

ML7

Toksikoloji maddələr, göz yaşı axıdan qazlar, hərbi təyinatlı reagentlər, zəhərli maddələrin hazırlanması üçün prekursorlar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

ML8

Hərbi partlayıcı maddələr və onların qarışıqları

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azarbaycan Respubikasının Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

ML8

Raket yanacağı, hərbi təyinatlı aviasiya yanacağı, hərbi pirotexnika

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

ML8

«Additivlər»(partlayıcı maddələrin parametrlərinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilən maddələr) və prekursorlar

İxracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)—Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyləri əsasında;

tranziti üzrə:

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi—Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

ML9

Hərbi gəmilər (sualtı, suüstü)

ixracı, idxalı, təkrar ixacı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti

ML10

Hərbi təyinatlı uçuş aparatları, «pilotsuz» uçuş aparatları, raketlər, onların mühərrikləri, avadanlıqları və yardımçı avadanlıqları, hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

xüsusi təyinatlı desantın çıxarılması və endirilməsi, yüklərin atılması üçün paraşütlər

ixracı, idxalı, təkrar idacı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti;

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

ML11

Hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş elektron avadanlığı və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

ML12;

ML13;ML14; PL5034; ML15 ML17

Yüksəksürətli kinetik enerjidən istifadə edən silah sistemləri, yardımçı avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

zirehli və ya mühafizə avadanlığı, hərbi təyinatlı radiolokasiya stansiyaları, yazma qurğuları, görmə aparatları, təlim və təqlid (imitasiya) avadanlıqları

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respubikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə);

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

PL5033

Hərbi təyinatı üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş körpülər, pontonlar, plotlar, hərbi təyinatlı komponentlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Müdafiə Nazirliyinin rəyi əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)

ML18; PL5017 İML16;ML19; ML20;ML21;

ML22

Hərbi malların istehsalı, hazırlanması və ya istismarı üçün xüsusi düzəldilmiş avadanlıqlar, komponentlər, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Müdafiə Nazirliyinin, Sənaye və Energetika Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

PL5001

Digər hərbi mallar və polis qüvvələri üçün mallar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

11.1

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrin, digar silah növlərinin, hərbi texnikanın, sursatın, eləcə də cinayətkarlığa qarşı istifadə olunan vasitələririn yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informasiyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən kompüter proqramları və müəlliflik hüququ ilə qorunan məlumat topluları, habelə onlara olan müstəsna hüquqlar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi

Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi

11.2.

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informasiyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat topluları, həmçinin onlara və inteqral sxem topologiyalarına olan müstəsna hüquqlar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi

Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi609 nömrəli Fərmanını əlavələri

Azərbaycan Respublikasında
idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi Qaydalarının
1 nömrəli Əlavəsi

İxracı və idxalı
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
sərəncamı əsasında aparılan malların
Siyahısı

Malların adı

XİF ƏN kodu

Silah və hərbi texnika, onların istehsalı üçün zəruri olan ehtiyat hissələri

8710, 8802 (8802 11 100, 8802 12 100, 8802 20 100, 8802 30 100, 8802 40 100 istisna olaraq); 8803 (8803 10 100, 8803 20 100, 8803 30 100, 8803 90 910 istisna olaraq); 8906 00 100, 9301, 9302, 9305 (ancaq döyüş silahlarına aiddir); 9306 (9306 10 000, 9306 29 100, 9306 30 910, 9306 30 930 istisna olaraq); 9013, 9013 10 100, 9013 20 000, 9013 80 000, 9014 (ancaq hərbi təyinatlı olanlara); 8526 (ancaq hərbi təyinatlı olanlara)

Barıt, partlayıcı maddələr, partlayış və pirotexnika vasitələri

3601 (ovçuluq barıtı istisna olmaqla); 3602 — 3604

Nüvə materialları, texnologiyaları, avadanlıqları və qurğuları, xüsusi qeyri-nüvə materialları, radioaktiv şüalanma mənbələri, radioaktiv tullantılar da daxil olmaqla


Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, habelə kimyəvi zəhərlər


Silahlanma və hərbi texnikanın yaradılması üçün istifadə olunan elmi-texniki məlumatın və texnologiyaların, material və avadanlıqların ayrı-ayrı növləri


Qan, qan komponentləri və onlardan hazırlanan preparatlar


Emal edilməmiş almazın ixracıQeyd: «Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi qaydaları»nın 1 nömrəli əlavəsinin siyahısı yivli və yivsiz idman, ov silahlarının və ya hədəfə atəş açmaq üçün digər silahların, kombinasiya edilmiş yivli və yivsiz silahların, onların hissə və ləvazimatlarının, patronlarının, pnevmatik silahlar üçün gülləciklərin (3601 (yalnız ov üçün nəzərdə tutulan barıt), 9305 (döyüş sursatı istisna olmaqla, yalnız ov və idman üçün nəzərdə tutulan mallar); 9306 21 000 0; 9306 29 400 0; 9306 29 700 0) idxalına və ixracına şamil edilmir və göstərilən malların (əşyaların) idxalı və ixracı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Xidməti və mülki silahın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından aparılması qaydaları»na uyğun olaraq tənzimlənir.


Azərbaycan Respublikasında
idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi Qaydalarının
2 nömrəli Əlavəsi

İxracı və idxalı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan spesifik malların (xidmətlərin və əqli mülkiyyətin)
Siyahısı

Malların adı

Malın XİF ƏN kodu

Rəyi tələb olunan dövlət orqanları

İxrac

Çöl heyvanları, yabanı bitkilər və qazıntılarda tapılmış heyvan sümükləri


Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Vəhşi heyvanlardan və yabanı bitkilərdən dərman istehsalı üçün xammal; ilan, böyə və əqrəb zəhərləri


Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası ərazisində quruda və dəniz iqtisadi zonası hüdudlarında yerləşən istilik enerji və mineral xammal yataqları haqqında və rayonlar üzrə məlumat


Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

İxtiralar, «Nou Hau» və elmi tədqiqat işlərinin nəticələri (ixrac nəzarətinə düşənlər istisna olmaqla)


Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və əntiq mallar

9701 — 9706

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr


Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

Sərgi, qastrol səfərləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri və bərpa işləri ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil edilmiş mədəni sərvətlər


Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

İdxal

Bitkilərin mühafizəsi üçün istifadə edilən kimyəvi vasitələr

3803

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

Baytarlıq xidmətində tətbiq edilən dərman, bioloji preparatlar və baytarlıq ləvazimatları


Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

Dərman vasitələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr və tibbi ləvazimatlar

30 qrup
9018 — 9022

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası ərazisində xidmətlərin göstərilməsi:

inşaat fəaliyyəti (mühəndis-axtarış, layihə, tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işləri)


Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

yük və sərnişin daşınması, nəqliyyat ekspeditor xidmətləri


«Azərbaycan Dəmir Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

rabitə xidmətləri (beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd, sellülar, reysinq, radiotrank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, sürətli poçt xidmətlərinin göstərilməsi)


Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

vəkillik və digər hüquqi xidmətlər


Ədliyyə Nazirliyi